Magyar | English

RTG Kft.

RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft.

Szolgáltatásaink

Belső fenntarthatósági / ESG audit

A társaság jelenlegi működésének és a fenntarthatóság / CSR / ESG (environmental, social, governance) terén végzett gyakorlatának megismerése, a szervezet által deklarált alapelvek gyakorlati alkalmazásának elemzése.

Az audit a fenntarthatósági/ESG ratingek (pl. Ecovadis) elvárásaihoz is illeszkedhet. 

 
Fenntarthatósági / ESG / CSR jelentés készítése

A vállalat tágabb értelmű gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményének, illetve hatásainak bemutatása meghatározott időközönként a GRI standardoknak megfelelően vagy a vállalat sajátosságaihoz illeszkedően. A jelentés független szervezettel tanúsíttatható. A PR tevékenységhez illeszkedve a jelentés rövid kivonatát is elkészítjük. Vállaljuk „Nem pénzügyi kimutatás” készítését az üzleti jelentés részeként, megfelelve a 2014/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2016. év közbeni módosításának.

 
Fenntarthatósági / ESG / CSR jelentés auditja / tanúsítása

Vállaljuk fenntarthatósági / CSR / ESG jelentés auditálását, amennyiben cégünk a jelentéskészítésben nem vesz részt. Az auditálás során a GRI elvárásoknak, illetve a CSR és fenntarthatósági szakmai szempontoknak való megfelelőséget vizsgáljuk.

 
Érintetti (stakeholder) kapcsolatok

A szervezet főbb érintettjeinek – ide sorolva a civil szférát is – azonosítása, és velük strukturált párbeszéd megkezdése. Az érintettek elvárásaik feltárása a vállalat fenntarthatósági tevékenysége, teljesítménye kapcsán. Javaslat a külső és belső CSR kommunikáció fókuszpontjaira, vezérprojektjeire. Lényegességi elemzés a fenntarthatóság fókuszainak meghatározásához.

 
Fenntarthatósági stratégia készítése

A felelősségvállalás szervezeti működésbe történő minél teljesebb integrációja érdekében a jövőkép, illetve reális hosszú és középtávú célok meghatározása a szervezet sajátosságaihoz illeszkedve.

 
Karbonlábnyom (CO2 kibocsátás) számítás

A szervezet, illetve annak egy része vagy terméke szén-dioxid és egyéb üvegházhatású gáz kibocsátásának számítása a GHG (Greenhouse Gas) protokoll szerint. A számítást a Scope 1 (közvetlen), a Scope 2 (közvetett energiafogyasztáshoz kapcsolódó) kibocsátásokra mindenképp elvégezzük, a Scope 3 (közvetett) kibocsátásokat a Megbízó igényei szerint kalkuláljuk. A karbonlábnyom-számítás alapul szolgálhat a kibocsátás csökkentési intézkedések bevezetéséhez, belső szén-dioxid árazás kialakítása, valamint karbon ellentételezéshez (carbon offsetting) egyaránt. Vállaljuk CDP Climate Change kérdőív kitöltését, illetve a kitöltés szakmai támogatását. Vállaljuk SBTi (Science Based Target Initiative), azaz tudományos alapú üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentési célkitűzés meghatározását. 

 
ISO 26000

Képzés és/vagy szakmai segítségnyújtás a társadalmi felelősségvállalásról szóló ISO szabvány alkalmazásáról. A vállalat tevékenységét fókuszba helyező képzés az ISO 26000 vonatkozásában. A vállalat tevékenységének és gyakorlatainak elemzése, értékelése az ISO 26000 szempontjai szerint – szervezeti irányítás, emberi jogok, munkavállalók, környezet, tisztességes működés és társadalmi felelősségvállalás, fogyasztói kérdések, közösségi részvétel és társadalmi fejlődés. Részletes javaslattétel a társadalmi felelősségvállalás további integrációjára, illetve az útmutató ajánlásainak való teljesebb megfelelésre.

 
Fenntarthatósági / ESG / CSR benchmark

Benchmark elemzés készítése nemzetközi vagy hazai szervezetek gyakorlatát vizsgálva. Az elemzés különböző fókuszokkal készülhet (pl. lényeges témák az iparágban, jelentéskészítésre vonatkozó best practicek, esélyegyenlőséget vagy CO2 semlegességet támogató programok elterjedtsége stb.).

 
Fenntarthatósági programterv / ESG rating felkészítés

A stratégia célkitűzéseinek elérését segítő rövid távú – 1-2 éves – programok kidolgozása, a fenntarthatóság / ESG / CSR valamennyi területét érintve és igény szerint részvétel a megvalósításban.

A fenntarthatósági programok egy kedvezőbb ESG rating elérését is segíthetik. Ez esetben kifejezetten az értékelt területek fejlesztése a cél.  

 
Vállalati önkéntes program kialakítása

Vállalati önkéntes program teljes körű, vagy részleges megvalósítása a Megbízó igényei szerint. A vállalati önkéntesség előnyeinek hosszú távú érvényesülése érdekében a szervezeti keretekhez illeszkedő vállalati önkéntesség stratégia kialakítását is vállaljuk.
Az önkéntes program megvalósításakor az igények és célok felmérését követően javaslatot adunk a legmegfelelőbb programra/programcsoportra. Listát állítunk össze az ajánlott partnerszervezetekről és tevékenységekről. Vállaljuk a programok teljes körű lebonyolítását, a folyamatos kapcsolattartást a támogatott szervezetekkel. A programok megvalósítását követően a tapasztalatok kiértékelésében is részt veszünk, igény szerint támogatjuk a program kommunikációját.

 
Felelősségvállalás menedzsmentje

Az RTG csapata folyamatos tanácsadással, kezdeményezésekkel, a kitűzött célok megvalósításának nyomon követésével, illetve a szakmai kompetencia növelésére irányuló felkészítésekkel járul hozzá a társadalmi felelősségvállalás folyamatos kiteljesítéséhez, vagyis a fenntartható, felelős működés megvalósításához.

 
Adatgyűjtési mechanizmus kidolgozása

A fenntarthatósági / ESG jelentés elkészítése pontosan meghatározott, a vállalat egészét jellemző, valós és összehasonlítható adatok, illetve információk bemutatását igényli, amely csak az adatok szervezett gyűjtésével valósítható meg. Cégünk az ehhez szükséges informatikai segédeszközt dolgozza ki, vagy vesz részt a fenntarthatósági / ESG adatok gyűjtését végző saját vállalati rendszer kialakításában.

 
Támogatási koncepció kidolgozása

A felelősségvállalás egyik figyelemmel kísért részterülete az adományozás; ezért is lényeges, hogy egy társaság rendelkezzen átlátható és nyilvános támogatáspolitikai irányelvekkel, amelyek kifejezik értékeit és céljait.

Képzéseink

 
Fenntarthatósági / ESG / CSR képzés

A felső vezetők időbeosztásához illeszkedve rövid előadás a fenntarthatóságról, ESG-ről és annak a vállalatirányításra gyakorolt nemzetközi hatásairól.

A fenntarthatósági / ESG / CSR programok megvalósításában érintett munkatársak számára egész napos képzést nyújtunk, illeszkedve a vállalat profiljához, kitűzött céljaihoz.

 
Szemléletformáló képzés

Alkalmazható céges rendezvények kísérő programjaként, vagy önállóan is.

Rehabilitációs szakemberek és fogyatékossággal élők bevonásával érzékenyítő képzés megtartása vezetők és munkatársak részére, amely segíti a fogyatékossággal élők elfogadását, mindennapi élethelyzetük megértését, rövid átélését.

 

Partnereink

Ecosytem evaluation Ecosytem evaluation