Magyar | English

RTG Kft.

RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft.

Szolgáltatásaink

Belső CSR / fenntarthatósági audit

A társaság jelenlegi működésének és CSR/fenntarthatóság terén végzett gyakorlatának megismerése, a szervezet által deklarált alapelvek gyakorlati alkalmazásának elemzése.

 
Fenntarthatósági / CSR jelentés készítése

A vállalat tágabb értelmű gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményének, illetve hatásainak bemutatása meghatározott időközönként a GRI standardoknak megfelelően vagy a vállalat sajátosságaihoz illeszkedően. A jelentés független szervezettel tanúsíttatható. A PR tevékenységhez illeszkedve a jelentés rövid kivonatát is elkészítjük. Vállaljuk „Nem pénzügyi kimutatás” készítését az üzleti jelentés részeként, megfelelve a 2014/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2016. év közbeni módosításának.

 
Fenntarthatósági / CSR jelentés auditja / tanúsítása

Vállaljuk fenntarthatósági/CSR jelentés auditálását, amennyiben cégünk a jelentéskészítésben nem vesz részt. Az auditálás során a GRI elvárásoknak, illetve a CSR és fenntarthatósági szakmai szempontoknak való megfelelőséget vizsgáljuk.

 
Érintetti (stakeholder) kapcsolatok

A szervezet főbb érintettjeinek – ide sorolva a civil szférát is – azonosítása, és velük strukturált párbeszéd megkezdése. Az érintettek elvárásaik feltárása a vállalat CSR tevékenysége, teljesítménye kapcsán. Javaslat a külső és belső CSR kommunikáció fókuszpontjaira, vezérprojektjeire.

 
CSR stratégia készítése

A felelősségvállalás szervezeti működésbe történő minél teljesebb integrációja érdekében a jövőkép, illetve reális hosszú és középtávú célok meghatározása a szervezet sajátosságaihoz illeszkedve.

 
ISO 26000

Képzés és/vagy szakmai segítségnyújtás a társadalmi felelősségvállalásról szóló ISO szabvány alkalmazásáról. A vállalat tevékenységét fókuszba helyező képzés az ISO 26000 vonatkozásában. A vállalat tevékenységének és gyakorlatainak elemzése, értékelése az ISO 26000 szempontjai szerint – szervezeti irányítás, emberi jogok, munkavállalók, környezet, tisztességes működés és társadalmi felelősségvállalás, fogyasztói kérdések, közösségi részvétel és társadalmi fejlődés. Részletes javaslattétel a társadalmi felelősségvállalás további integrációjára, illetve az útmutató ajánlásainak való teljesebb megfelelésre.

 
CSR benchmark

Benchmark elemzés készítése nemzetközi vagy hazai szervezetek gyakorlatát vizsgálva. Az elemzés különböző fókuszokkal készülhet (pl. CSR tevékenység fókuszai az iparágban, jelentéskészítésre vonatkozó best practicek, esélyegyenlőséget vagy CO2 semlegességet támogató programok elterjedtsége stb.).

 
CSR programterv készítése és részvétel a megvalósításban

A stratégia célkitűzéseinek elérését segítő rövid távú – 1-2 éves – programok kidolgozása, a CSR valamennyi területét érintve és igény szerint részvétel a megvalósításban.

 
Vállalati önkéntes program kialakítása

Vállalati önkéntes program teljes körű, vagy részleges megvalósítása a Megbízó igényei szerint. A vállalati önkéntesség előnyeinek hosszú távú érvényesülése érdekében a szervezeti keretekhez illeszkedő vállalati önkéntesség stratégia kialakítását is vállaljuk.
Az önkéntes program megvalósításakor az igények és célok felmérését követően javaslatot adunk a legmegfelelőbb programra/programcsoportra. Listát állítunk össze az ajánlott partnerszervezetekről és tevékenységekről. Vállaljuk a programok teljes körű lebonyolítását, a folyamatos kapcsolattartást a támogatott szervezetekkel. A programok megvalósítását követően a tapasztalatok kiértékelésében is részt veszünk, igény szerint támogatjuk a program kommunikációját.

 
CSR menedzsment

Az RTG csapata folyamatos tanácsadással, kezdeményezésekkel, a kitűzött célok megvalósításának nyomon követésével, illetve a szakmai kompetencia növelésére irányuló felkészítésekkel járul hozzá a társadalmi felelősségvállalás folyamatos kiteljesítéséhez, vagyis a fenntartható, felelős működés megvalósításához.

 
Adatgyűjtési mechanizmus kidolgozása

A CSR jelentés elkészítése pontosan meghatározott, a vállalat egészét jellemző, valós és összehasonlítható adatok, illetve információk bemutatását igényli, amely csak az adatok szervezett gyűjtésével valósítható meg. Cégünk az ehhez szükséges informatikai segédeszközt dolgozza ki, vagy vesz részt a CSR adatok gyűjtését végző saját vállalati rendszer kialakításában.

 
Támogatási koncepció kidolgozása

A CSR egyik leginkább figyelemmel kísért részterülete az adományozás; ezért is lényeges, hogy egy társaság rendelkezzen átlátható és nyilvános támogatáspolitikai irányelvekkel, amelyek kifejezik értékeit és céljait.

Képzéseink

 
CSR képzés

A felső vezetők időbeosztásához illeszkedve rövid előadás a CSR-ról és annak a vállalatirányításra gyakorolt nemzetközi hatásairól.

A CSR programok megvalósításában érintett munkatársak számára egész napos képzést nyújtunk, illeszkedve a vállalat profiljához, kitűzött céljaihoz.

 
Érzékenyítő képzés

Alkalmazható céges rendezvények kísérő programjaként, vagy önállóan is.

Rehabilitációs szakemberek és fogyatékossággal élők bevonásával érzékenyítő képzés megtartása vezetők és munkatársak részére, amely segíti a fogyatékossággal élők elfogadását, mindennapi élethelyzetük megértését, rövid átélését.